Showing codes 0U753ZZ (Dilation of Right Fallopian Tube, Percutaneous Approach) — 0U7K3ZZ (Dilation of Hymen, Percutaneous Approach)

ICD-10 Code: 0U753ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Right Fallopian Tube, Percutaneous Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U754DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilate R Fallopian Tube w Intralum Dev, Perc Endo (Dilation of Right Fallopian Tube with Intraluminal Device, Percutaneous Endoscopic Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U754ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Right Fallopian Tube, Perc Endo Approach (Dilation of Right Fallopian Tube, Percutaneous Endoscopic Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U757DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of R Fallopian Tube with Intralum Dev, Via Opening (Dilation of Right Fallopian Tube with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U757ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Right Fallopian Tube, Via Opening (Dilation of Right Fallopian Tube, Via Natural or Artificial Opening)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U758DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Right Fallopian Tube with Intralum Dev, Endo (Dilation of Right Fallopian Tube with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U758ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Right Fallopian Tube, Endo (Dilation of Right Fallopian Tube, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U760DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilate of L Fallopian Tube with Intralum Dev, Open Approach (Dilation of Left Fallopian Tube with Intraluminal Device, Open Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U760ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Left Fallopian Tube, Open Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U763DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilate of L Fallopian Tube with Intralum Dev, Perc Approach (Dilation of Left Fallopian Tube with Intraluminal Device, Percutaneous Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U763ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Left Fallopian Tube, Percutaneous Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U764DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilate L Fallopian Tube w Intralum Dev, Perc Endo (Dilation of Left Fallopian Tube with Intraluminal Device, Percutaneous Endoscopic Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U764ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Left Fallopian Tube, Perc Endo Approach (Dilation of Left Fallopian Tube, Percutaneous Endoscopic Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U767DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of L Fallopian Tube with Intralum Dev, Via Opening (Dilation of Left Fallopian Tube with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U767ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Left Fallopian Tube, Via Opening (Dilation of Left Fallopian Tube, Via Natural or Artificial Opening)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U768DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Left Fallopian Tube with Intralum Dev, Endo (Dilation of Left Fallopian Tube with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U768ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Left Fallopian Tube, Endo (Dilation of Left Fallopian Tube, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U770DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilate of Bi Fallopian Tube with Intralum Dev, Open Approach (Dilation of Bilateral Fallopian Tubes with Intraluminal Device, Open Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U770ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Bilateral Fallopian Tubes, Open Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U773DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilate of Bi Fallopian Tube with Intralum Dev, Perc Approach (Dilation of Bilateral Fallopian Tubes with Intraluminal Device, Percutaneous Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U773ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Bilateral Fallopian Tubes, Percutaneous Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U774DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilate Bi Fallopian Tube w Intralum Dev, Perc Endo (Dilation of Bilateral Fallopian Tubes with Intraluminal Device, Percutaneous Endoscopic Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U774ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Bilateral Fallopian Tubes, Perc Endo Approach (Dilation of Bilateral Fallopian Tubes, Percutaneous Endoscopic Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U777DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Bi Fallopian Tube with Intralum Dev, Via Opening (Dilation of Bilateral Fallopian Tubes with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U777ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Bilateral Fallopian Tubes, Via Opening (Dilation of Bilateral Fallopian Tubes, Via Natural or Artificial Opening)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U778DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Bi Fallopian Tube with Intralum Dev, Endo (Dilation of Bilateral Fallopian Tubes with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U778ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Bilateral Fallopian Tubes, Endo (Dilation of Bilateral Fallopian Tubes, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U790DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Uterus with Intraluminal Device, Open Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U790ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Uterus, Open Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U793DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Uterus with Intraluminal Device, Perc Approach (Dilation of Uterus with Intraluminal Device, Percutaneous Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U793ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Uterus, Percutaneous Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U794DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Uterus with Intralum Dev, Perc Endo Approach (Dilation of Uterus with Intraluminal Device, Percutaneous Endoscopic Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U794ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Uterus, Percutaneous Endoscopic Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U797DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Uterus with Intraluminal Device, Via Opening (Dilation of Uterus with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U797ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Uterus, Via Natural or Artificial Opening

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U798DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Uterus with Intraluminal Device, Endo (Dilation of Uterus with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U798ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Uterus, Endo (Dilation of Uterus, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7C0DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Cervix with Intraluminal Device, Open Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7C0ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Cervix, Open Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7C3DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Cervix with Intraluminal Device, Perc Approach (Dilation of Cervix with Intraluminal Device, Percutaneous Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7C3ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Cervix, Percutaneous Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7C4DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Cervix with Intralum Dev, Perc Endo Approach (Dilation of Cervix with Intraluminal Device, Percutaneous Endoscopic Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7C4ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Cervix, Percutaneous Endoscopic Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7C7DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Cervix with Intraluminal Device, Via Opening (Dilation of Cervix with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7C7ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Cervix, Via Natural or Artificial Opening

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7C8DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Cervix with Intraluminal Device, Endo (Dilation of Cervix with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7C8ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Cervix, Endo (Dilation of Cervix, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7G0DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Vagina with Intraluminal Device, Open Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7G0ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Vagina, Open Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7G3DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Vagina with Intraluminal Device, Perc Approach (Dilation of Vagina with Intraluminal Device, Percutaneous Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7G3ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Vagina, Percutaneous Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7G4DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Vagina with Intralum Dev, Perc Endo Approach (Dilation of Vagina with Intraluminal Device, Percutaneous Endoscopic Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7G4ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Vagina, Percutaneous Endoscopic Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7G7DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Vagina with Intraluminal Device, Via Opening (Dilation of Vagina with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7G7ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Vagina, Via Natural or Artificial Opening

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7G8DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Vagina with Intraluminal Device, Endo (Dilation of Vagina with Intraluminal Device, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7G8ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Vagina, Endo (Dilation of Vagina, Via Natural or Artificial Opening Endoscopic)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7K0DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Hymen with Intraluminal Device, Open Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7K0ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Hymen, Open Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7K3DZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Hymen with Intraluminal Device, Perc Approach (Dilation of Hymen with Intraluminal Device, Percutaneous Approach)

HTML  |  TXT  |  Mapping ICD-10 Code: 0U7K3ZZ ()
Code Type: Procedure
Description:
Dilation of Hymen, Percutaneous Approach

HTML  |  TXT  |  Mapping
Current Page # is: 2560
Ones0123456789
Tens0123456789
Hundreds0123456789
Thousands012